Důležitá pravidla a informace SFŠ

Důležitá pravidla a informace SFŠ

Kroužky Sparťanské fotbalové školičky (dále tréninky SFŠ) provozuje se souhlasem AC Sparta Praha společnost Alotrie s.r.o., sídlem Praha 10, Horolezecká 915/5, Hostivař, PSČ: 102 00, IČ: 06887473, C 290485 vedená u Městského soudu v Praze

PŘIHLÁŠENÍ DO SPARŤANSKÉ FOTBALOVÉ ŠKOLIČKY (dále SFŠ)

Dítě lze do SFŠ přihlásit:

vyplněním on-line přihlášky na www.skolickasparta.cz

Dítě je řádně přihlášeno a může být přijato do SFŠ pouze v případě, kdy společnost Alotrie s.r.o. do prvního tréninku obdrží vyplněnou, alespoň jedním z rodičů (resp. zákonným zástupcem dítěte) elektronickou přihlášku s platnými doložitelnými údaji a má již uhrazený účastnický poplatek.

Společnost Alotrie s.r.o., sídlem Praha 10, Horolezecká 915/5, Hostivař, PSČ: 102 00, IČ: 06887473, C 290485 vedená u Městského soudu v Praze má řádně sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu.

V případě, že řádně vyplněná přihláška nebude včas společnosti Alotrie s.r.o. doručena, nemusí být dítě na trénink SFŠ trenérem SFŠ vpuštěno, a to i přesto, že je trénink SFŠ zaplacen.

Kdy nebude dítě vzato na trénink SFŠ:

pokud nebude do stanoveného data splatnosti uhrazen účastnický poplatek (převodem na účet společnosti Alotrie s.r.o.), společnost Alotrie s.r.o. zašle na registrační email upomínku. Na základě, které je objednavatel služby povinen do dalšího tréninku SFŠ dodat doklad o provedené platbě, a to zasláním na e-mail platby@alotrie.cz. Pokud se tak nestane, nebude dítě vzato na trénink SFŠ a trenér SFŠ ani společnost Alotrie s.r.o. za účastníka nepřebírají zodpovědnost.
neobdrží-li společnost Alotrie s.r.o. od objednavatele řádně vyplněnou elektronickou přihlášku, a to i přesto, že by již měl uhrazen účastnický poplatek.
nebude-li dítě vhodně oblečeno na daný trénink SFŠ (sportovní oblečení + obuv do tělocvičny)
ve všech výše uvedených bodech bude dítě ponecháno ve třídě MŠ, nebo ho nepřevezme od zákonného zástupce a trenér SFŠ ani společnost Alotrie s.r.o. za dítě nepřebírá zodpovědnost
Přihláška je platná vždy na daný školní rok.

Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v tréninku SFŠ pokračovat, neprodleně o tom rodič či zákonný zástupce písemně informuje společnost Alotrie s.r.o (platby@alotrie.cz).

ZDRAVOTNÍ STAV

Rodič (zákonný zástupce) se zavazuje, že dohlédne na to, aby se jeho dítě účastnilo tréninku SFŠ pouze, pokud je zdrávo, nebrání mu zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu. 

Pokud má vaše dítě nějaké zdravotní či psychické omezení, neprodleně informujte trenéra SFŠ a nezapomeňte to uvést i do přihlášky.

DODATEČNÉ PŘIHLÁŠENÍ DO SPARŤANSKÉ FOTBALOVÉ ŠKOLIČKY (dále SFŠ)

Dítě lze do tréninku SFŠ dodatečně přihlásit:

vyplněním on-line přihlášky na www.alotrie.cz 
vyplněním tištěné přihlášky obdržené od trenéra tréninku SFŠ (trenér musí být informován alespoň den předem o plánované účasti dítěte na tréninku SFŠ)
Pro dodatečné přihlášení do tréninku SFŠ je nutné předat trenérovi SFŠ nebo společnosti Alotrie s.r.o. vyplněnou a alespoň jedním z rodičů podepsanou přihlášku.

Společnost Alotrie s.r.o. Vám předá informace o způsobu a výši úhrady účastnického poplatku. Cena při dodatečném přihlášení se snižuje až od listopadu (pro 1. pololetí školního roku) a od března (pro 2. pololetí školního roku), a to dle pravidel uvedených níže v textu. Pro první měsíc zahájení zůstává celá cena tréninku). 

DÉLKA, CENA A POČET TRÉNINKŮ SFŠ

Délka tréninku SFŠ: 45 minut
Garantovaných počet tréninků SFŠ za školní rok: 28; za pololetí: 14
Cena tréninku SFŠ za pololetí je 2270 Kč; za školní rok je 4540 Kč

Všechny tréninky v celém roce začínají v říjnu a končí v květnu následujícího roku (1. pololetí končí posledním lednem).

PLATBA TRÉNINKŮ SFŠ

Rodič (resp. zákonný zástupce dítěte, dále jen rodič) je povinen provést úhradu za tréninky SFŠ: a) na pololetí (14 tréninků) – 2270 Kč b) na celý školní rok – 4540 Kč (28 tréninků).

Pro řádné přihlášení je třeba platbu uhradit do pěti dnů poté, co e-mailem dostane pokyny k platbě. Jedině takto je garantováno místo na tréninku SFŠ. V případě neuhrazení výzvy se rodič/ zákonný zástupce vystavuje riziku, že dítě nebude přijato.

Způsoby úhrady tréninků SFŠ:

platba za tréninky SFŠ převodem (přijímáme pouze bezhotovostně na bankovní účet) – objednavatel tréninků SFŠ obdrží na zadanou e-mailovou adresu, kterou uvede v přihlášce na trénink SFŠ, veškeré podklady k platbě. Při platbě je vždy nutné vyplnit správný variabilní symbol.
Pokud není platba v daném termínu uhrazena, nebude dítě přijato, nebude-li se společností Alotrie s.r.o. písemně dohodnuto jinak. V případě nepřijetí dítěte do tréninku SFŠ, nepřebírá trenér ani společnost Alotrie s.r.o. za dítě po dobu konání tréninku SFŠ odpovědnost.

V případě, že plátce provede chybný platební příkaz a platba není připsána pod správným variabilním symbolem, má se za to, že uhrazeno není. Pro prokázání opaku je třeba aktivně prokázat platbu. Pro účely prokazování provedené úhrady postačí bankovní výpis, popřípadě ústřižek poštovní poukázky s potvrzením pošty o provedené úhradě zaslaný elektronicky na platby@alotrie.cz

V případě, kdy nebude platba uhrazena řádně a včas, bude rodič vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu, SMS zprávou, telefonicky či písemnou upomínkou. Pokud ani poté nebude platba uhrazena, nebude dítě nadále zařazeno do tréninků SFŠ a bude případ předán, v případě prokazatelně způsobené škody, k vymáhání advokátní kanceláři a náklady s tímto vymáháním spojené budou vymáhány po osobě, která služby tréninků SFŠ závazně objednala.

V případě absence dítěte na tréninku SFŠ nevyvolanou společností Alotrie s.r.o. neposkytuje se finanční, ani jiná, kompenzace. Provozovatel doporučuje objednateli na základě jeho úvahy uzavření pojištění, kryjící storno poplatek, dle vlastního výběru.

V případě přerušení nebo ukončení docházky dítěte na trénink SFŠ nevzniká nárok na vrácení platby vyjma situace, kdy trénink SFŠ je zrušen ze strany společnosti Alotrie s.r.o. O této situaci jsou rodiče přihlášených dětí informování a společnost zasílá celou obdrženou částku bez písemné žádosti automaticky zpět na účet, ze kterého platba byla zaslána.

Při pozdějším přihlášení než při zahájení, jsou stanovena tato pravidla:

  • při přihlášení do konce října se platí celá roční nebo pololetní částka;
  • při přihlášení na druhé pololetí do konce února se platí celá částka na druhé pololetí;
  • při přihlášení do konce listopadu / března se platí pololetní částka snížená o čtvrtinu;
  • při přihlášení do konce prosince / dubna se platí pololetní částka snížená o polovinu;
  • při přihlášení do konce ledna / června se platí čtvrtina pololetního předpisu.

ZRUŠENÍ TRÉNINKU SFŠ, VRÁCENÍ PENĚZ, PRVNÍ TRÉNINK SFŠ

Důležité pravidlo pro zrušení přihlášení a vrácení poplatků.

V souladu s občanským zákoníkem je možnost zrušit svou přihlášku na tréninky SFŠ a získat plné vrácení všech předem uhrazených poplatků, pokud tak učiníte do 14 dnů od data vytvoření vaší přihlášky. Jakékoliv vrácení poplatků bude provedeno do 14 dnů od vašeho zrušení přihlášky. Důležitou výjimkou je situace, kdy jste během této 14 denní lhůty absolvovali jakýkoliv z našich tréninků. V takovém případě se právo na vrácení poplatků ruší, aby se předešlo možnému zneužití systému vrácení.

Pokud je trénink SFŠ řádně zaplacen a účastník resp. objednavatel/ rodič/ zákonný zástupce  rozhodnou, že účastník po prvním tréninku SFŠ daného školního roku a pololetí nebude trénink SFŠ nadále nenavštěvovat, je rodičům na základě zaslané písemné žádosti vrácena platba za tréninky SFŠ, ze které jsou odečteny náklady za první trénink SFŠ. Tento poplatek je stanoven v maximální výši 223 Kč (což jsou prokazatelné náklady na trenéry SFŠ, nájem za prostory tréninků SFŠ a administrativní/ účetní operace a činnost spojené s evidencí a organizací tréninků SFŠ). V případě, že se prvního tréninku však účastník nezúčastnil a objednavatel/ rodič/ zákonný zástupce požádá o možnost zúčastnit se dalšího/ následujícího tréninku za podmínek prvního tréninku, je třeba se dohodnout na této vzniklé situaci. Tento požadavek bude vždy řešen individuálně.

Žádost o vrácení částky za tréninky SFŠ musí vždy obsahovat jméno a příjmení účastníka tréninků SFŠ, škol(k)u kam účastník tréninků SFŠ dochází, trénink SFŠ, číslo bankovního účtu, ze kterého byla platba zaslána a potvrzení o zaslání částky na bankovní účet společnosti Alotrie s.r.o.).

Žádost musí být podána nejpozději do 24 hodin po skončení prvního tréninku, poté úhrada propadá.

První trénink SFŠ je pro každého účastníka vždy první trénink SFŠ následující po provedené úhradě v daném školním roce. Pokud dítě již navštívilo minimálně první trénink SFŠ v 1. pololetí, nelze se odhlásit po prvním tréninku SFŠ ve 2. pololetí.

Pokud je odhláška až po druhém tréninku SFŠ a dalších, úhrada se nevrací.

Provozovatel doporučuje objednateli na základě jeho úvahy uzavření pojištění, kryjící storno poplatek, dle vlastního výběru. 

V mimořádných situacích je možné odeslat žádost a nejpozději do pěti dnů od vzniklé situace, a to e-mailem na adresu platby@alotrie.cz, která bude posouzena.

Vrácení úhrady  je, v případě uznání zaslaných zdůvodnění společností Alotrie s.r.o., provedeno v průběhu následujícího měsíce, ve kterém byla žádost zaslána nebo byl trénink SFŠ ze strany Alotrie zrušen (v případě zrušení ze strany společnosti Alotrie žádost není třeba zasílat).

V případě opakovaného porušování pokynů trenéra, nedodržování bezpečnostních pravidel a provozního řádu prostor, kde se tréninky realizují, si společnost Alotrie vyhrazuje právo na okamžité ukončení docházky dítěte, a to bez jakékoli finanční kompenzace.

POČET TRÉNINKŮ SFŠ

Garantovaných počet tréninků SFŠ za školní rok: 28; za pololetí: 14

V případě neuskutečnění tréninku SFŠ ze strany společnosti Alotrie s.r.o. se tento trénink nahrazuje a ukončení tréninků SFŠ posouvá o týden dále.

Všechny tréninky v celém roce začínají v říjnu a končí v květnu následujícího roku (1. pololetí končí posledním lednem).

EVIDENCE TRÉNINKŮ SFŠ

Trenéři SFŠ vedou evidenci docházky a zápisem z každého tréninku SFŠ.

NEUSKUTEČNĚNÝ TRÉNINK SFŠ

V případě absence trenéra SFŠ děláme vše pro to, aby trénink SFŠ se vždy uskutečnil a byl zajištěn zastupující trenér SFŠ. Pokud trénink SFŠ odpadne, je nahrazen v nejbližším možném termínu nebo dojde prodloužení období konání následujících tréninků SFŠ tak, aby byly realizovány všechny garantované tréninky SFŠ za celý školní rok. O náhradním termínu tréninku SFŠ či prodloužení období konání tréninku SFŠ budete informováni prostřednictvím zaslaného e-mailu, SMS zprávou (od společnosti Alotrie s.r.o., nebo od trenéra SFŠ) nebo dopisem, který trenér předá na tréninku SFŠ.

POZDNÍ VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE Z TRÉNINKU SFŠ

Zákonný zástupce má zákonnou povinnost si účastníka tréninku SFŠ vyzvednout v určené době. Pokud tak neučiní, zástupce společnosti Alotrie s.r.o. jej telefonicky kontaktuje. Délka tréninku SFŠ je stanovena přihláškou (začátek i konec tréninku SFŠ) a povinností společnosti Alotrie s.r.o. je informovat zákonné zástupce dětí o čase vydání dětí. V případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je povinen zástupce společnosti Alotrie s.r.o. dále vykonávat dohled nad účastníkem tréninků SFŠ. Zákonný zástupce má poté ve smyslu § 2910 občanského zákoníku povinnost k náhradě škody. Škoda se podle § 2951 občanského zákoníku hradí v penězích a podle § 2952 občanského zákoníku se hradí skutečná škoda. Zákonný zástupce tak nahradí nejen mzdové prostředky, ale i případné další náklady. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu, může společnost Alotrie s.r.o. po předchozím upozornění oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení účasti na trénincích SFŠ. V takovém to případě se úhrada za tréninky SFŠ nevrací.

Dokument INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ je veřejně přístupný na internetových stránkách správce na adrese: https://www.alotrie.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-gdpr/